Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Jobsearch (Fysiotherapie), 1 september 2021

Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit een deel Algemene Bepalingen en een tweetal afzonderlijke Bijzondere Bepalingen. Daar waar in deze voorwaarden de term ‘voorwaarden’ wordt gebruikt, wordt daaronder verstaan de Algemene Bepalingen in combinatie met de van toepassing zijnde Bijzondere Bepaling(en).

  1. Algemene Bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Opdrachtnemer: Jobsearch (Fysiotherapie), gevestigd te Apeldoorn;

Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon met wie opdrachtnemer een overeenkomst tot het verrichten van een opdracht

heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s),

gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n);

Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten;

2.4 Indien opdrachtnemer met opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

2.5 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Overeenkomsten waarbij opdrachtnemer partij is, gelden eerst als gesloten:

  1. na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, dan wel;
  2. na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van een door opdrachtnemer gedaan aanbod;

3.2 Mondelinge afspraken binden opdrachtnemer slechts indien opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bevestigd, bij gebreke daarvan geeft de inhoud van de door opdrachtnemer toegezonden factuur de inhoud van de overeenkomst weer, tenzij opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum de inhoud van de factuur betwist;

3.3 Aanbiedingen of offertes gelden slechts voor de opdrachten waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen voor latere opdrachten.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd;

4.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt;

4.3 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;

4.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever dan wel de voorgedragen kandidaat, verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn;

4.5 Opdrachtnemer heeft het recht een exemplaar van het uitgevoerde werk in zijn dossier te houden ook al vraagt opdrachtgever vernietiging of teruggave van zijn dossier;

4.6 Indien door opdrachtnemer in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door opdrachtnemer in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5. Personeel

5.1 Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in en na overleg met de wederpartij.

Artikel 6. Tarieven en kosten van de opdracht

6.1 Opdrachtgever is aan opdrachtnemer voor verrichte werkzaamheden een vergoeding verschuldigd op basis van de door opdrachtnemer bestede tijd en de gemaakte kosten, tegen de overeengekomen tarieven of, bij gebreke daarvan, tegen de bij opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, vermeerderd met omzetbelasting. De opdrachtnemer hanteert een tariefstelling op basis van uurtarief, afgesproken opdrachttarief of afgesproken fee, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Eén dagdeel bestaat uit maximaal 4 uren;

6.2 Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die de opdrachtnemer noodzaakt tot tariefaanpassing zal worden doorberekend. Daarbij heeft de opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden;

6.3 De genoemde prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn in Euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder
verzend-, en administratiekosten en leges, tenzij anders aangegeven;

6.4 Reis- en verblijfskosten worden apart aan opdrachtgever doorberekend. Indien de reisafstand meer dan 30 kilometer bedraagt, berekent opdrachtnemer reiskosten op basis van kilometerdeclaratie.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

7.1 Het honorarium en de gemaakte kosten zoals in artikel 6 genoemd worden wekelijks of maandelijks, achteraf gefactureerd. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtnemer is gerechtigd vooruitbetaling van (een gedeelte) van het verschuldigde bedrag te verlangen;

7.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen 14 dagen c.q. binnen de overeengekomen termijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Na de vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

7.3 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie);

7.4 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8. Incassokosten

8.1 Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke (buiten)gerechtelijke- en executiekosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

Artikel 9. Opschorting en ontbinding

9.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden,

indien:

– opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

9.2 Indien betaling achterwege blijft, kan de opdrachtnemer met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten;

9.3 Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

9.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;

9.5 Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld;

10.2 De resultaten van toepassing en gebruik van de door opdrachtnemer verstrekte adviezen zijn afhankelijk van vele factoren die buiten de invloed van opdrachtnemer vallen. Ofschoon de opdracht door opdrachtnemer naar beste inzicht, vermogen, zorgvuldigheid en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, geeft opdrachtnemer derhalve geen garantie met betrekking tot de resultaten van de aan opdrachtgever gegeven adviezen;

10.3 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij opdrachtnemer bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij opdrachtnemer steeds de bedoeling van opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt;

10.4 Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het door de wederpartij verschuldigde honorarium, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

10.5 In afwijking van hetgeen onder lid 4 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde tarief;

10.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststellingbetrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;

– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

10.7 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

10.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of zijn ondergeschikten.

Artikel 11. Vrijwaringen

11.1 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die verband met de

uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de opdrachtnemer grove nalatigheid te verwijten valt bij het uitvoeren van de opdracht, dan heeft de opdrachtgever maximaal recht op restitutie van het honorarium dat de opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen;

11.2 Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan drie maanden hebben, geldt een verdere beperking van de in lid 1 bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de voor de opdracht;

11.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom en auteursrechten op door de opdrachtgever verstrekte bescheiden en gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt;

11.4 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in de zin van dit artikel dienen binnen een half jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt;

11.5 Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software enzovoorts verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12. Overmacht

12.1 De partij die meent in overmacht te verkeren, is verplicht de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen;

12.2 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

12.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, zoals ziekte van haar personeel, stroom- en computerstoringen, virussen, brand, diefstal, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen;

12.4 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen;

12.5 Indien opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13. Geheimhouding

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Alle informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij door een der partijen schriftelijk aan de andere partij is medegedeeld dat bedoelde informatie niet vertrouwelijk is;

13.2 Opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever;

13.3 De opdrachtgever zal zonder toestemming van de opdrachtnemer geen mededeling doen jegens derden over de aanpak van de opdrachtnemer, zijn werkwijze, enzovoorts, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen;

13.4 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan;

13.5 Opdrachtnemer is gerechtigd alle in haar bezit zijnde documenten en rapportages van de wederpartij, 12 maanden na het beëindigden van de werkzaamheden te vernietigen.

Artikel 14. Intellectuele eigendom en auteursrechten

14.1 Onverminderd het in deze voorwaarden bepaalde, behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden  voor die opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet;

14.2 Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, indien hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 15. Geschillen

15.1 Enige geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland.

Artikel 16. Toepasselijk recht

16.1 Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  1. Bijzondere Bepalingen ten aanzien van Werving & Selectie

Artikel 1. Honorarium

1.1 Het honorarium van opdrachtnemer wordt berekend op basis van een fulltime bruto jaarsalaris verhoogd met het vakantiegeld, eventuele 13e maand en vaste emolumenten van de geplaatste kandidaat;

1.2 Het bepaalde in lid1 geldt eveneens indien de geplaatste kandidaat een functie op basis van deeltijd gaat bekleden,

tenzij anders is overeengekomen;

1.3 Indien opdrachtnemer met opdrachtgever een vast tarief, uurtarief of dagdeeltarief overeenkomt, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief;

1.4 Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen, indien opdrachtnemer kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en uitvoering de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of reis-, verblijfkosten met meer dan 5 procent zijn gestegen;

1.5 Opdrachtnemer zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat;

1.6 Indien tijdens de werving- en selectieprocedure kandidaten via een ander kanaal dan via opdrachtnemer worden voorgedragen, worden deze kandidaten opgenomen in de procedure via opdrachtnemer en zijn de onderhavige algemene voorwaarden eveneens van toepassing, tenzij anders is overeengekomen. Deze bepaling geldt eveneens indien de kandidaten rechtstreeks via opdrachtgever worden aangemeld;

1.7 Indien een gepresenteerde kandidaat binnen 12 maanden na presenteren alsnog is aangenomen door opdrachtnemer, buiten opdrachtnemer om, zal het afgesproken honorarium in rekening worden gebracht.

Artikel 2. Onderzoek, reclames

2.1 Klachten over de geleverde diensten dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na uitvoering schriftelijk te worden ingediend op het hoofdkantoor van opdrachtnemer te Apeldoorn. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren;

2.2 Klachten over de geleverde diensten dienen minimaal te bevatten:

  1. naam, adres en woonplaats van klager;
  2. naam en werkadres van degene over wie geklaagd wordt;
  3. beschrijving van de klacht;
  4. redenen voor de klacht;
  5. eventuele documentatie;

2.3 Opdrachtnemer stuurt binnen 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging met de verwachte behandelingstermijn;

2.4 Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de diensten alsnog (laten) verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;

2.5 De door opdrachtnemer opgestelde stukken, bestanden c.q. geschriften worden voor verzending aan een ontvangende instantie door opdrachtgever gecontroleerd. Opdrachtnemer geeft opdrachtgever hiertoe voldoende gelegenheid. Opdrachtgever dient de stukken, bestanden c.q. geschriften te controleren op correctheid en volledigheid. Bij opdrachtgever rust de onderzoeksplicht. Na controle door opdrachtgever worden de opgestelde stukken naar de ontvangende instantie verzonden. Bij spoedeisende zaken ligt het risico van de kwaliteit en deugdelijkheid van de opgestelde stukken, bestanden c.q. geschriften steeds bij opdrachtgever. Opdrachtgever dient er op toe te zien dat het door opdrachtnemer opgestelde voldoet aan zijn wensen;

2.6 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of leveren niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het bepaalde in het artikel ‘Aansprakelijkheid’ onder ‘Algemene Bepalingen’.

Artikel 3. Garantie

3.1 Garantie op de uitgevoerde werkzaamheden is slechts van toepassing indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;

III. Inwerkingtreding en vindplaats van de voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden treden op 1 september 2021 in werking en zijn opgenomen op de website www.jobsearch.nu